Online privacy- en cookiebeleid

1.    Strekking

Georg Fischer Ltd., opgericht in Zwitserland onder het ondernemingsnummer CHE-108.778.486, en de aan haar gelieerde bedrijven (samen "GF") beschouwen de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens als een zeer belangrijke kwestie.

Dit online privacy- en cookiebeleid ("beleid") is van toepassing op het gebruik van de websites en applicaties van GF ("GF-websites"). De GF-websites bieden informatie over GF, haar producten en services, carrieremogelijkheden en informatie voor beleggers.

GF behandelt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie die identificeert of redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren. Het Beleid beschrijft het type Persoonlijke Gegevens dat door GF wordt verzameld wanneer u de GF-websites en / of de diensten gebruikt die de GF-websites bieden, alsmede hoe en voor welke doeleinden GF persoonsgegevens verzamelt en verder mag verwerken, gebruiken, delen en vrijgeven. . Bovendien worden de rechten uiteengezet die u hebt met betrekking tot dergelijke persoonlijke gegevens.

Dit beleid is niet noodzakelijkerwijs een uitgebreide beschrijving van de GF-gegevensverwerking. Andere gegevensbeschermingsverklaringen of soortgelijke documenten kunnen van toepassing zijn op specifieke omstandigheden.

Door de GF-websites te gebruiken, erkent u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt zoals hierin uiteengezet en stemt u in met het gebruik van cookies en andere identificatiemiddelen en lokale opslag in overeenstemming met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, ga dan niet verder om de GF-websites te gebruiken. Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies, stel dan uw browserinstellingen dienovereenkomstig in of maak geen gebruik van de GF-websites.

 

2.    Controller, functionaris voor gegevensbescherming

Tenzij GF u in bepaalde gevallen anders heeft geïnformeerd (bijvoorbeeld volgens de gebruiksvoorwaarden of andere informatie voor een specifieke service van de GF Websites), Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Zwitserland, is de controller voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens via de GF-websites. In de gevallen waarin een gelieerde onderneming van Georg Fischer Ltd. via andere wegen (bijv. E-mail, brief, telefoon, persoonlijk) met u communiceert of u via de GF-websites diensten verleent, is een dergelijke partner de controller van uw gegevens. U kunt hier een lijst en contactgegevens vinden van dergelijke GF-partners: Over GF.

Elk verzoek om gedetailleerde informatie, commentaar, claim of bezorgdheid met betrekking tot dit beleid en gegevensprivacy kan worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van GF, met behulp van de volgende contactgegevens: per e-mail naar dataprotection@georgfischer.com of per brief aan functionaris voor gegevensbescherming, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

 

3.    Type persoonlijke gegevens, methoden en doeleinden van verwerking

3.1 Uw verzoeken

Als u een aanvraag indient voor diensten die worden aangeboden door de GF-websites (bijv. Nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, accounts, gesloten gebruikersgroepen), een contactverzoek, een verzoek om nadere informatie over GF-producten en -diensten, een media-aanvraag, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals voor- en achternaam, titel, bedrijf, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

Als u vrijwillig GF-persoonsgegevens verstrekt of ter beschikking stelt via het gebruik van de GF-websites of op een andere manier elektronisch, bijvoorbeeld door ze in te voeren op een registratieformulier, door u aan te melden voor een nieuwsbrief, door een e-mail te sturen, door feedback te geven , door een klantenonderzoek in te vullen, deel te nemen aan een wedstrijd, enz., kan GF dergelijke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken voor de aangegeven doeleinden of duidelijk zijn uit de omstandigheden op het moment van verzamelen. In het bijzonder kan GF uw persoonlijke gegevens verwerken als het nodig is om uw verzoek of aanvraag te beheren en om u de gevraagde service of een passend antwoord te bieden.

Bovendien kan GF, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en waar van toepassing, uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden die in het legitieme belang van GF zijn, zoals (i) het leveren, verbeteren en ontwikkelen van de GF-websites, producten en diensten (ii) ) statistische en marktonderzoeksdoeleinden, (iii) technische operaties en beveiliging, (iv) het doen gelden van juridische claims en verdediging in juridische geschillen en officiële procedures, (v) naleving van toepasselijke wet- en regelgeving of (vi) andere doeleinden voorzien of toegestaan door wet.

Als u zich hebt geregistreerd voor het ontvangen van regelmatige updates van GF, kunt u op elk gewenst moment afzien van het ontvangen van dergelijke communicatie door een verzoek te sturen naar de adressen in sectie 2 hierboven. Als u ervoor kiest om Persoonlijke gegevens die door GF zijn aangevraagd, achter te houden, is het mogelijk dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde onderdelen, services of functies van de GF-websites en deze niet kunt gebruiken om op uw vraag te reageren.

3.2 Server logbestanden

Wanneer u de GF-websites bezoekt, verzamelt, registreert en slaat de webserver van GF automatisch in serverlogbestanden bepaalde informatie over uw toegang op, bijvoorbeeld uw Internet Protocol (IP) -adres van de computer of het mobiele apparaat dat de aanvraag verzendt, uw bestandsverzoek als evenals de datum, tijd en duur, de HTTP-reactiecode, de pagina's van de GF-websites die u daadwerkelijk bezoekt, de website waarvandaan u de GF-websites bezoekt (verwijzende URL), het type, de versie en de taal van de webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt door de computer of het mobiele apparaat dat de aanvraag verzendt, cookies die uw browser uniek kunnen identificeren. Zie Sectie 8 hieronder voor meer informatie over cookies. Deze informatie wordt niet geanalyseerd op een manier die individuele personen identificeert. GF verzamelt en verwerkt deze informatie op een technisch niveau voor operationele doeleinden voor het weergeven en waarborgen van de goede werking van de respectieve GF-website, voor een beter begrip van het gedrag van gebruikers en voor het verbeteren van het aanbod, en voor het waarborgen van stabiliteit en veiligheid.

3.3 Geen geautomatiseerde beslissingen en profielen

GF gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens niet om beslissingen te nemen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking en GF verwerkt uw persoonlijke gegevens niet automatisch met het doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering).

 

4.    Persoonlijke gegevensoverdracht

In het kader van de bedrijfsactiviteiten van GF en in lijn met de doeleinden van de gegevensverwerking zoals beschreven in Hoofdstuk 3, kan GF Persoonsgegevens overdragen aan derden, voor zover een dergelijke overdracht is toegestaan en GF dit gepast acht, om gegevens te verwerken voor GF of, in voorkomend geval, hun eigen doelen. In het bijzonder kan GF uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden ("ontvangers") in de volgende gevallen:

(a) Elke relevante GF-controller entiteit kan uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere GF-entiteiten en aan externe serviceproviders ("verwerkers") waaraan de GF-controllerentiteit de gehele of gedeeltelijke verwerking delegeert (bijv. hostingproviders, e- aanbieders van marketingdiensten, leveranciers van technische ondersteuning enz.). Het is de verwerkers toegestaan uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. De processors worden zorgvuldig geselecteerd door de relevante GF-controllerentiteit. Zij zijn contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken op instructie van de entiteit van de GF-controller, in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om de persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden en passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de persoonlijke gegevens te beschermen.

(b) De relevante GF-controller entiteit kan ook Persoonsgegevens bekendmaken in verband met een fusie, verwerving, faillissement of verkoop, overdracht of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa.

(c) GF kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan bepaalde overheidsinstanties om te reageren op een passend verzoek van legitieme overheidsinstanties of indien vereist door toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften.

(d) GF kan persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dit nodig is voor bedrijfsaudits of om een nalevings- of beveiligingsbehandeling te onderzoeken of te beantwoorden.

De ontvangers kunnen zich in Zwitserland of in een ander land ter wereld bevinden. In het bijzonder moet u anticiperen op het feit dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan elk land waarin de GF-groep wordt vertegenwoordigd door filialen, filialen of andere kantoren, evenals aan andere landen in Europa en de VS waar serviceproviders van GF zijn gevestigd (zoals Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (VS), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Als GF gegevens overdraagt aan een land zonder adequate wettelijke gegevensbescherming, zorgt GF voor een passend beschermingsniveau dat wettelijk vereist is door het gebruik van geschikte contracten (met name op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie) of GF vertrouwt op de wettelijke uitzonderingen op toestemming, uitvoering van contracten, het opstellen, uitoefenen of afdwingen van rechtsvorderingen, dwingende publieke belangen, gepubliceerde persoonsgegevens of omdat het noodzakelijk is om de integriteit van de betrokken personen te beschermen. U kunt meer informatie over dergelijke maatregelen vragen door contact op te nemen met de adressen in sectie 2 hierboven.

Tenzij anders vermeld in dit beleid of andere gegevensbeschermingsverklaringen die van toepassing zijn in specifieke omstandigheden, zal GF uw persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins overdragen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

5.    Bewaartermijnen

GF verwerkt en bewaart de Persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor het naleven van de wettelijke verplichtingen of andere doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, evenals buiten deze tijdsduur in overeenstemming met wettelijke bewaring en documentatie verplichtingen. Verder kan GF Persoonsgegevens bewaren gedurende de periode waarin vorderingen kunnen worden ingesteld jegens GF of voor zover GF anderszins wettelijk verplicht is om dit te doen of als legitieme zakelijke belangen verder moeten worden bewaard (bijvoorbeeld voor bewijs- en documentatiedoeleinden).

Zodra persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze voor zover mogelijk verwijderd of geanonimiseerd. Als persoonlijke gegevens om juridische redenen moeten worden bewaard, worden ze geblokkeerd en zijn ze niet langer beschikbaar voor verdere verwerking.

 

6.    Beveiliging van persoonlijke gegevens

GF heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onwettige vernietiging of onbedoeld verlies. GF heeft met name geïmplementeerd intern beveiligingsbeleid, training, IT- en netwerkbeveiligingsoplossingen, toegangscontroles en -beperkingen, codering van gegevensdragers en transmissies, pseudonimisatie, inspecties geïmplementeerd. Alle werknemers, verwerkers en andere derden die toegang hebben tot persoonlijke gegevens zijn verplicht om de persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren.

 

7.    Jou rechten

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

(a) Recht op bevestiging of GF uw Persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot een kopie daarvan;

(b) Recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens zolang aan de toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan (de voorwaarden voor het recht om te wissen bepalen met name dat de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij waren verzameld of anderszins verwerkt, ter ondersteuning van geschillen of om te voldoen aan wettelijke bewaarvereisten);

(c) Recht op beperking van verwerking, in het bijzonder (i) wanneer de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die GF in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren, (ii) waar u zich verzet tegen het wissen van de Persoonlijke gegevens Gegevens (in gevallen waarin het recht om te wissen van toepassing is) en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan vragen; (iii) waar GF de Persoonlijke gegevens niet meer nodig heeft voor de oorspronkelijke doeleinden, maar deze door u zijn vereist voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims, en (iv) waar de succesvolle uitoefening van een bezwaar nog steeds wordt betwist tussen u en GF;

(d) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij GF overtuigende legitieme redenen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan aantonen. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, hebt u mogelijk het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen;

(e) Recht op gegevensportabiliteit van uw persoonlijke gegevens aan een nieuwe leverancier (indien van toepassing);

(f) Het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder (i) de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats, uw werkplek of de locatie van de vermeende inbreuk, of (ii) de leiding toezichthoudende autoriteit voor GF, te weten de federale gegevensbescherming en informatiecommissaris FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Zwitserland (http://www.edoeb.admin.ch);

(g) Als een verwerking gebaseerd is op toestemming, hebt u mogelijk het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

U kunt op elk moment uw rechten doen gelden door uw verzoek in te dienen bij de adressen die in sectie 2 hierboven zijn vermeld. Over het algemeen vereist het uitoefenen van deze rechten dat u uw identiteit kunt bewijzen (bijv. Kopie van identificatiedocumenten).

GF behoudt zich het recht voor om wettelijke beperkingen af te dwingen, bijvoorbeeld als GF verplicht is om bepaalde gegevens te bewaren of te verwerken, een hoger belang heeft of de persoonsgegevens nodig heeft voor het claimen van claims. GF kan verzoeken afwijzen die buitensporig zijn of misbruik van de relevante rechten. Als het uitoefenen van bepaalde rechten kosten met zich meebrengt, zal GF u van tevoren op de hoogte stellen.

 

8.    koekjes

De GF-websites gebruiken cookies, dat wil zeggen kleine stukjes gegevens die door de websites die u bezoekt op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst, en andere vormen van identificatie voor lokale opslag ("cookies") om bezoekers van de GF-websites van elkaar te onderscheiden door een willekeurige anonieme identificatie aan elke bezoeker. Cookies bewaren uw instellingen en zorgen ervoor dat de GF-websites uw apparaat en uw acties en voorkeuren (bijv. Login, taal, enz.) Gedurende een bepaalde periode onthouden om de bezoekers van de GF-websites een persoonlijkere ervaring te bieden wanneer ze browsen de GF-websites. Cookies worden gebruikt om websites te laten werken en GF te helpen beter te begrijpen hoe bezoekers de GF-websites gebruiken en om de kwaliteit van de GF-websites en -services te verbeteren. Cookies identificeren u echter niet persoonlijk.

GF gebruikt (i) "sessiecookies" waarmee uw computer wordt herkend wanneer u terugkeert naar de GF-websites tijdens een sessie en automatisch wordt verwijderd zodra u uw browser sluit, evenals (ii) "permanente cookies" waarmee uw computer worden herkend tijdens meerdere sessies en worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd.

"Functionaliteitscookies" zijn nodig voor functionaliteit of services die u hebt aangevraagd of voor het verzenden van berichten op de GF-websites. Ze slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op en vereisen uw toestemming niet. "Analytische cookies" worden gebruikt voor het uitvoeren van prestaties en publieksmetrics over de GF-websites, met name voor het tellen van bezoeken, verkeersbronnen en inzicht in de populariteit van een inhoud. Alle informatie verzameld door deze cookies is geaggregeerd en daarom anoniem. "Tracking Cookies" kunnen worden gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden of voor tracking-activiteiten van e-mail en via een netwerk van andere websites, enz. U kunt toestemming geven voor het gebruik van tracking-cookies door de GF-websites te blijven gebruiken.

De onderstaande tabel beschrijft de trackingcookies die door de GF-websites worden gebruikt.

Naam van Cookie Type cookie Doel Looptijd
-Cb enabled HTTP Deze cookie is gekoppeld aan een gratis script dat een waarschuwing voor een cookiewaarschuwing op een website toont. Het wordt gebruikt om vast te leggen wanneer de gebruiker de melding heeft afgedaan om te voorkomen dat deze opnieuw wordt weergegeven tijdens terugkerende bezoeken. 1 jaar
ServerIDGFL HTTP Om een verbeterde en snellere servertijd te bieden, onthoudt de ServerID-cookie welke server de verzoeken van de gebruiker moet behandelen. Sessie
_ga HTTP Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 2 jaar
_gat HTTP Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Sessie
_gid HTTP Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt Sessie
nmstat HTTP Wordt gebruikt om te bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht. 999 dagen
__cfduid HTTP Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren 1 jaar
siteimproveses HTTP Gebruikt om de volgorde van pagina's te registreren die de gebruiker op de website heeft bezocht. Sessie
verzamelen Pixel Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Sessie
image.aspx Pixel Gebruikt door SiteImprove om gegevens te verzamelen over het gedrag van de bezoeker en om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Sessie
NID HTTP Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden
advertenties / ga-publiek Pixel Gebruikt door Google AdWords om bezoekers opnieuw te binden die waarschijnlijk naar klanten zullen converteren op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites. Sessie

U kunt uw webbrowser configureren om elke installatie van alle of sommige cookies te weigeren of om cookies die zijn geïnstalleerd te deactiveren of te deactiveren (de specifieke instructies zijn te vinden in de handleiding van uw browser). Als u echter uw browserinstelling gebruikt om alle cookies (inclusief functionaliteitscookies) te blokkeren, kan dit leiden tot verminderde beschikbaarheid of verminderde functionaliteit van de GF-websites.

 

9.    Web analyses

De GF-websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., een bedrijf in de Verenigde Staten, www.gooogle.com ("Google"). De functies van de service die GF gebruikt, zijn 'Universal Analytics'-functies. Ze maken het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID, waardoor GF de mogelijkheid heeft om de activiteiten van een gebruiker op alle apparaten te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van cookies die tekstbestanden zijn die op uw computer worden geplaatst, om de GF-websites te helpen meten en analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de GF-websites (inclusief uw IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze websites is geactiveerd, zal Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf afkappen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. We willen er graag op wijzen dat Google Analytics op deze GF-websites is uitgebreid met IP-anonimisering om een anonieme verzameling van IP-adressen te waarborgen (zogenaamde IP-masking).

Google voldoet aan de gegevensbeschermingsregels van de "EU-VS Privacy Shield" en "Swiss-US Privacy Shield" -regelingen en is geregistreerd bij het "Privacy Shield" -programma van het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie en de Zwitserse overheid. Het door Google Analytics uit uw browser geïdentificeerde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door Google verzamelde gegevens. In opdracht van GF gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de GF-websites te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan GF te verlenen met betrekking tot het gebruik van de GF-websites en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

GF gebruikt Google Analytics om zijn legitieme belangen na te streven door een service te bouwen die voldoet aan de behoeften van de klant, waardoor statistische analyse mogelijk wordt en onze website efficiënt wordt gepromoot. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van de GF-websites kunt gebruiken. U kunt zich ook afmelden voor tracking door Google Analytics met effect voor de toekomst door Google Analytics Opt-out Browser-add-on voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan de relevante GF-websites. Om te voorkomen dat Universal Analytics meerdere gegevens verzamelt op meerdere apparaten, moet u zich afmelden voor alle systemen die u gebruikt.

Voor meer informatie over Google Analytics, de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, klikt u op: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

10.    Siteimprove

De GF-websites maken gebruik van Siteimprove, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Siteimprove Inc., een bedrijf gevestigd in Denemarken, https://siteimprove.com/ ("Siteimprove"). Siteimprove maakt gebruik van cookies om het websitegebruik te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie wordt doorgestuurd naar een Siteimprove-server en daar opgeslagen. Siteimprove kan statistieken verzamelen over het gebruik van de site, bijvoorbeeld wanneer een bezoeker de website voor het laatst heeft bezocht, of de reeks pagina's bijhouden die een bezoeker tijdens zijn bezoek bekijkt. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en bezoekers in staat te stellen sneller relevante informatie te vinden. De Siteimprove-cookies bevatten een willekeurig gegenereerde ID die wordt gebruikt om de browser te herkennen wanneer een bezoeker een pagina bezoekt. De cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt alleen gebruikt voor webanalyses. We willen erop wijzen dat Siteimprove op deze GF-websites is uitgebreid met IP-anonimisering om anonieme verzameling van IP-adressen te waarborgen (de zogenaamde IP-masking).

Klik voor meer informatie over Siteimprove, de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming op: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

 

11.    Social Media-plug-ins

GF kan plug-ins voor sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn) gebruiken, die te herkennen zijn aan de respectieve deelknoppen. Met dergelijke plug-ins voor sociale media kunnen gebruikers van die sociale-mediaplatforms links van GF-websites plaatsen op hun profiel voor sociale media, een bladwijzer voor hen maken of deze delen met hun contacten op sociale media.

Als u plug-ins voor sociale media gebruikt, verzendt u identificeerbare informatie naar het respectieve sociale-mediaplatform. Opmerkingen of activiteiten die voortkomen uit personen die plug-ins voor sociale media gebruiken, worden niet gecontroleerd of goedgekeurd door GF en GF is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Personen die de inhoud van GF delen via plug-ins voor sociale media, mogen niet spreken of GF vertegenwoordigen.

Dit beleid is niet van toepassing op gekoppelde, niet-GF-websites. Wanneer u een link naar andere websites opent, moet u het privacybeleid van de betreffende website lezen. De verwerking van uw persoonlijke gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de respectieve exploitant van de sociale media en vindt plaats volgens de regels voor gegevensbescherming. GF ontvangt van dergelijke operatoren geen informatie over u.

 

12.    Wijzigingen in dit beleid

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

10/2018

nl_NLNederlands
en_USEnglish fr_FRFrançais de_DEDeutsch it_ITItaliano da_DKDansk sv_SESvenska nl_NLNederlands