Sekretesspolicy och Cookies policy

1.    Omfattning

Georg Fischer Ltd., som är inbyggt i Schweiz under företagets nummer CHE-108.778.486, och dess anslutna företag (tillsammans "GF") anser att personuppgifter och säkerhet för personuppgifter är en mycket viktig fråga.

Denna policy för online sekretess och cookies ("Policy") gäller användningen av webbplatser och tillämpningar av GF ("GF Websites"). GF-webbplatsen ger information om GF, dess produkter och tjänster, operatörsmöjligheter och information till investerare.

GF behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. "Personuppgifter" betyder all information som identifierar eller rimligen kan användas för att identifiera dig. Policyen beskriver vilken typ av personuppgifter som samlas in av GF när du använder GF: s webbplatser och / eller de tjänster som GF-webbplatserna tillhandahåller, liksom hur och för vilka ändamål GF samlar in och kan vidare bearbeta, använda, dela och avslöja personuppgifterna . Vidare anges de rättigheter du har i förhållande till sådana personuppgifter.

Denna policy är inte nödvändigtvis en omfattande beskrivning av GF-databehandling. Andra dataskyddsförklaringar eller liknande dokument kan vara tillämpliga på specifika omständigheter.

Genom att använda GF-sidorna bekräftar du att dina personuppgifter kan behandlas enligt vad som anges här och du godkänner användningen av cookies och andra metoder för identifiering och lokal lagring i enlighet med denna policy. Om du inte håller med denna policy, fortsätt inte vidare för att använda GF-webbplatserna. Om du inte godkänner vår användning av cookies, vänligen ange dina webbläsarinställningar eller använd inte GF-webbplatserna.

 

2.    Controller, Data Protection Officer

Om inte GF har informerat dig annorlunda i vissa fall (t.ex. enligt användningsvillkoren eller annan information för en viss tjänst som tillhandahålls av GF-webbplatserna) är Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Schweiz, den registeransvarige för att behandla dina personuppgifter via GF-webbplatserna. I de fall där en affiliate av Georg Fischer Ltd. kommunicerar med dig på annat sätt (t.ex. e-post, brev, telefon, person, etc.) eller tillhandahåller tjänster till dig via GF-webbsidorna, kommer den här affiliateen att styra din data. Här hittar du en lista och kontaktuppgifter för sådana GF-affiliates: Om GF.

Eventuell förfrågan på detaljerad information, kommentar, anspråk eller oro relaterad till denna policy och datasekretess kan adresseras till GF: s dataskyddsperson med hjälp av följande kontaktuppgifter: via e-post till dataprotection@georgfischer.com eller genom brev till dataskyddsansvarig, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

 

3.    Typ av personuppgifter, metoder och syften för bearbetning

3.1 dina önskemål

Om du skickar en begäran om tjänster som tillhandahålls av GF-webbsidor (t.ex. nyhetsbrev, inbjudningar till händelser, konton, slutna användargrupper), en kontaktförfrågan, en begäran om ytterligare information om GF-produkter och tjänster, en mediaförfrågan, kan du bli ombedd att tillhandahålla vissa personuppgifter som för- och efternamn, titel, företag, adress, e-postadress, telefonnummer etc.

Om du frivilligt tillhandahåller eller gör tillgång till GF Personuppgifter via användningen av GF-webbplatsen eller på något sätt, t.ex. genom att ange dem på en registreringsblankett, genom att anmäla dig till ett nyhetsbrev, genom att skicka ett e-postmeddelande, genom att lämna feedback genom att fylla i en kundundersökning, genom att delta i en tävling etc. får GF samla och behandla sådana personuppgifter för de ändamål som anges eller uppenbaras av omständigheterna vid insamlingstillfället. GF kan speciellt behandla dina personuppgifter som det är nödvändigt för att administrera din förfrågan eller förfrågan och förse dig med den begärda tjänsten eller ett lämpligt svar.

I överensstämmelse med gällande lag och i förekommande fall kan GF behandla dina personuppgifter för följande ändamål som ligger i GF: s berättigade intresse, såsom (i) tillhandahålla, förbättra och utveckla GF: s webbplatser, produkter och tjänster, (ii) ) statistisk och marknadsundersökningsändamål, iii) teknisk verksamhet och säkerhet, iv) påstå rättsliga krav och försvar i rättsliga tvister och officiella förfaranden, v) följa gällande lagar och andra författningar eller vi) andra ändamål som föreskrivs eller tillåts av lag.

Om du har registrerat dig för att få regelbundna uppdateringar från GF kan du när som helst avstå från att ta emot sådan kommunikation genom att skicka en begäran till adresserna som anges i avsnitt 2 ovan. Om du väljer att behålla alla personuppgifter som begärs av GF, kan det vara omöjligt för dig att få tillgång till eller använda vissa delar, tjänster eller funktioner på GF-webbplatserna och för GF för att svara på din fråga.

3.2 Server loggfiler

När du öppnar GF-webbplatsen samlar GFs webbserver automatiskt, registrerar och lagrar i serverns loggfiler viss information om din åtkomst, t.ex. din Internet-protokoll (IP) -adress på datorn eller mobilenheten som skickar begäran, din filförfrågan som såväl som dess datum, tid och varaktighet, HTTP-svarskoden, sidorna på de GF-webbplatser som du faktiskt besöker, den webbplats där du besöker GF-webbsidor (referreringsadress), webbläsarens typ, version och språk, operativsystemet som används av datorn eller den mobila enheten som skickar begäran, cookies som kan identifiera din webbläsare unikt. För mer information om cookies, se avsnitt 8 nedan. Denna information analyseras inte på ett sätt som identifierar enskilda personer. GF samlar och behandlar denna information på en teknisk nivå för operativa ändamål för visning och säkerställande av att respektive GF-webbplats fungerar korrekt för att bättre förstå användarnas beteende och förbättra sina erbjudanden samt för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

3.3 Inga automatiserade beslut och profiler

GF använder inte de personuppgifter som samlas in från dig för att fatta beslut baserade uteslutande på automatisk bearbetning och GF behandlar inte dina personuppgifter automatiskt i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter (profilering).

 

4.    Personlig dataöverföring

I samband med affärsverksamheten inom GF och i linje med syftet med databehandling som anges i avsnitt 3 kan GF överföra Personuppgifter till tredje part, i den mån en sådan överföring är tillåten och GF anser det lämpligt, för att de ska kunna att behandla data för GF eller, i förekommande fall, egna ändamål. GF kan i synnerhet avslöja dina personuppgifter till tredje part ("mottagare") i följande fall:

(a) En relevant GF-kontrollenhet kan överföra dina personuppgifter till andra GF-enheter och till tredje parts tjänsteleverantörer ("processorer") som GF-kontrollenheten delegerar helt eller delvis av behandlingen (t.ex. webbleverantörer, e- marknadsföringsleverantörer, leverantörer av teknisk support etc.). Processorerna får endast använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in. Processorerna väljs noggrant av den relevanta GF-kontrollenheten. De är avtalsmässigt skyldiga att hantera dina personuppgifter uteslutande på instruktioner från GF-kontrollenheten i enlighet med denna policy och gällande dataskyddslagar, för att hålla personuppgifterna konfidentiella och att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

(b) Den berörda GF-kontrollenheten kan också avslöja personuppgifter i samband med en fusion, förvärv, konkurs eller försäljning, uppdrag eller annan överföring av alla eller väsentligen alla sina tillgångar.

c) GF kan avslöja dina personuppgifter till vissa offentliga myndigheter för att svara på lämplig begäran från legitima myndigheter eller i enlighet med gällande lagar, domstolsbestämmelser eller myndighetsbestämmelser.

(d) GF kan avslöja personuppgifter där detta behövs för företagsrevisioner eller att undersöka eller svara på en överensstämmelse eller säkerhetsbehandling.

Mottagarna kan vara belägna i Schweiz eller i något land över hela världen. I synnerhet måste du förutse att dina personuppgifter överförs till något land där GF-gruppen representeras av affiliates, filialer eller andra kontor samt till andra länder i Europa och USA där tjänsteleverantörer av GF finns (t.ex. Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (USA), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Om GF överför data till ett land utan adekvat rättsligt skydd, garanterar GF en lämplig skyddsnivå som lagligen krävs genom att använda lämpliga avtal (särskilt på grundval av Europeiska kommissionens standardkontraktsklausuler) eller GF bygger på lagstadgade undantag från samtycke, utförande av kontrakt, upprättande, utövande eller verkställighet av rättsliga krav, tvingande allmänna intressen, offentliggjorda personuppgifter eller eftersom det är nödvändigt att skydda de berörda personernas integritet. Du kan begära mer information om sådana åtgärder genom att komma i kontakt med adresserna i avsnitt 2 ovan.

Om inte annat anges i denna policy eller andra dataskyddsförklaringar som är tillämpliga under särskilda omständigheter, kommer GF inte att sälja eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

 

5.    Retentionperioder

GF behandlar och behåller personuppgifterna så länge som krävs för utförandet av syftet för vilka de samlas in eller för efterlevnad av de juridiska skyldigheterna eller andra ändamål som eftersträvas vid behandlingen samt bortom denna varaktighet i enlighet med laglig lagring och dokumentation skyldigheter. Vidare kan GF behålla Personuppgifter för den period under vilken fordringar kan åberopas mot GF eller i den mån GF annars är lagligt skyldig att göra det eller om legitima affärsintressen kräver ytterligare behållning (t.ex. för bevis och dokumentation).

Så snart personuppgifter inte längre krävs för ovan nämnda ändamål, kommer de att raderas eller anonymiseras i den mån det är möjligt. Om personuppgifter måste behållas av juridiska skäl kommer de att blockeras och kommer inte längre att vara tillgängliga för vidare bearbetning.

 

6.    Säkerhet för personuppgifter

GF har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, felaktig användning eller upplysning, obehörig ändring och olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust. GF har i synnerhet infört lämpliga interna informationssäkerhetspolicies, utbildning, IT och nätverkssäkerhetslösningar, åtkomstkontroller och begränsningar, kryptering av databärare och överföringar, pseudonymisering, inspektioner. Alla anställda, processorer och andra tredje parter som har tillgång till personuppgifter är skyldiga att hålla personuppgifterna konfidentiella och säkra.

 

7.    Dina rättigheter

Med förbehåll för gällande lag kan du ha några eller alla följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

(a) Rätt att få bekräftelse på huruvida GF behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till en kopia av dem.

(b) Rätten att rätta till eller erhålla rensningen av dina personuppgifter så länge som gällande rättsliga krav är uppfyllda (t.ex. förutsättningarna för rensningsrätten föreskriver särskilt att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de var insamlat eller på annat sätt bearbetat, för att stödja tvister eller för att uppfylla lagstadgade krav)

(c) Rätt till begränsning av behandlingen, i synnerhet (i) om noggrannheten i personuppgifterna ifrågasätts av dig under en period som gör det möjligt för GF att verifiera riktigheten i personuppgifterna, (ii) om du motsätter sig borttagandet av personliga Data (i de fall rätten till radering gäller) och begära begränsning av användningen i stället, iii) där GF inte längre behöver personuppgifterna för de ursprungliga ändamålen, men de krävs av dig för upprättande, övning eller försvar av juridiska påståenden, och (iv) om den framgångsrika utövandet av en invändning fortfarande ifrågasätts mellan dig och GF

(d) Rätt till invändning mot behandling av dina personuppgifter, såvida inte GF kan visa tvingande legitima skäl för behandling av dina personuppgifter. Med hänvisning till behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du ha rätt att invända när som helst därtill;

(e) Rätt till dataöverföring av dina personuppgifter till en ny leverantör (om tillämpligt);

f) Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, i synnerhet (i) den dataskyddsmyndighet som är behörig för din bostadsort, din arbetsort eller platsen för den påstådda överträdelsen eller (ii) ledningen tillsynsmyndighet för GF, nämligen federal dataskydd och informationskommissionär FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Schweiz (http://www.edoeb.admin.ch);

(g) Om någon behandling baseras på samtycke, kan du ha rätt att återkalla sådant samtycke när som helst, utan att detta påverkar behandlingen innan samtycket återkallas.

Du kan när som helst hävda dina rättigheter genom att skicka din begäran till adresserna som anges i avsnitt 2 ovan. I allmänhet kräver utövandet av dessa rättigheter att du kan bevisa din identitet (t.ex. kopia av identitetshandlingar).

GF förbehåller sig rätten att tillämpa lagstadgade begränsningar, t.ex. om GF är skyldig att behålla eller bearbeta viss information, har ett övergripande intresse eller behöver personuppgifterna för att hävda fordringar. GF kan avvisa förfrågningar som är överdrivna eller missbruk av relevanta rättigheter. Om utövandet av vissa rättigheter kommer att medföra kostnader på dig, meddelar GF dig i förväg.

 

8.    Småkakor

GF-webbplatserna använder cookies, dvs små bitar av data som placeras på din dator eller mobilenhet av de webbplatser du besöker, och andra former av identifiering för lokal lagring ("Cookies") för att skilja besökare på GF-webbplatser från varandra genom att tilldela en slumpmässig anonym identifierare för varje besökare. Cookies sparar dina inställningar och gör att GF-webbplatser kan komma ihåg din enhet såväl som dina handlingar och preferenser (t.ex. inloggning, språk etc.) under en tidsperiod för att ge besökarna på GF-webbplatser en mer personlig upplevelse när de bläddrar GF-sidorna. Cookies används för att skapa webbplatser och hjälpa GF att bättre förstå hur besökare använder GF-webbplatser och förbättra kvaliteten på GF: s webbplatser och tjänster. Kakor identifierar dig inte personligen.

GF använder (i) "session cookies" som tillåter din dator att bli igenkänd när du återgår till GF webbplatser under en session och raderas automatiskt när du stänger webbläsaren samt (ii) "ihållande cookies" som gör att datorn kan känns igen under flera sessioner och raderas automatiskt efter en viss tidsperiod.

"Funktionalitetskakor" är nödvändiga för funktionalitet eller tjänster som begärs av dig eller för överföring av kommunikation på GF: s webbplatser. De lagrar inte någon personligt identifierbar information och kräver inte ditt samtycke. "Analytiska cookies" används för att utföra prestations- och publikmätningar om GF-webbplatser, särskilt för att räkna besök, trafikkällor och inblick i populariteten hos ett innehåll. All information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och därför anonym. "Spåra cookies" kan användas för reklam och marknadsföring eller spårningsaktivitet från e-post och över ett nätverk av andra webbplatser etc. Du kan ge ditt samtycke till användningen av Spåra Cookies genom att fortsätta använda GF-webbplatser.

I tabellen nedan beskrivs spårningskakorna som används av GF-webbplatser.

Kockens namn Typ av kaka Ändamål Varaktighet
cb-aktiverad HTTP Denna cookie är kopplad till ett gratis skript som visar ett meddelande om cookie alert på en webbplats. Det används för att registrera när användaren har avvisat meddelandet för att förhindra att det återkommer vid returbesök. 1 år
ServerIDGFL HTTP För att ge en förbättrad och snabbare servertid, kommer ServerID-cookien ihåg vilken server som ska hantera användarens förfrågningar. Session
_ga HTTP Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen 2 år
_gat HTTP Används av Google Analytics till gasfrekvensbegäran Session
_gid HTTP Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen Session
nmstat HTTP Används för att bestämma om användaren tidigare har besökt webbplatsen. 999 dagar
__cfduid HTTP Används av innehållsnätverket, Cloudflare, för att identifiera betrodd webbtrafik 1 år
siteimproveses HTTP Används för att registrera ordningen på sidor som användaren har besökt på webbplatsen. Session
samla pixel Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler. Session
image.aspx pixel Används av SiteImprove för att samla in data om besökarens beteende och att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen. Session
NID HTTP Registrerar ett unikt ID som identifierar en återvändande användares enhet. ID-numret används för riktade annonser. 6 månader
ads / ga-publik pixel Används av Google AdWords för att åter engagera besökare som sannolikt kommer att konvertera till kunder baserat på besökarens online beteende på webbplatser. Session

Du kan konfigurera din webbläsare för att vägra installation av alla eller några cookies eller att inaktivera eller inaktivera cookies som har installerats (de specifika instruktionerna finns i din webbläsares handbok). Om du använder din webbläsarinställning för att blockera alla Cookies (inklusive funktionalitetskakor) kan det dock leda till en minskad tillgänglighet eller nedsatt funktionalitet hos GF-webbplatser.

 

9.    Webanalys

GF-webbplatserna använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., ett företag beläget i USA, www.gooogle.com ("Google"). Funktionerna i den tjänst som GF använder är "Universal Analytics" -funktioner. De gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner mellan flera enheter till ett pseudonymt användar-ID, vilket ger GF möjligheten att analysera en användares aktiviteter på alla enheter. Google Analytics använder cookies som är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa GF-webbplatser att mäta och analysera hur besökare använder webbplatsen.

Informationen som Cookies genererar om användningen av GF-sidorna (inklusive din IP-adress) överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på dessa webbplatser kommer Google dock att avkorta din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på förhand. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och avkortas där. Vi vill påpeka att på dessa GF-webbplatser har Google Analytics utökats till att omfatta IP-anonymisering för att säkerställa anonym samling av IP-adresser (sk IP-maskering).

Google följer reglerna om dataskydd för "EU-US Privacy Shield" och "Swiss-US Privacy Shield" -arrangemang och är registrerat i US-handelsdepartementets "Privacy Shield" -program och Europeiska kommissionen och Schweiziska förvaltningen. Den IP-adress som identifierats från din webbläsare av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan data som samlats in av Google. På GFs vägnar använder Google denna information för att analysera din användning av GF-webbplatser, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och att tillhandahålla andra tjänster för GF i samband med användningen av GF-webbplatser och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar.

GF använder Google Analytics för att driva sina legitima intressen att bygga en tjänst som uppfyller kundens behov, vilket möjliggör statistisk analys och främjar vår webbplats effektivt. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör det kanske du inte kan använda GF-webbplatsens fullständiga funktionalitet. Du kan också välja bort från att spåras av Google Analytics med effekt i framtiden genom att hämta och installera Google Analytics-borttagningswebbläsare Addon för din nuvarande webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Opt-out cookies förhindrar att dina data samlas in vid eventuella framtida besök på relevanta GF-webbplatser. För att förhindra insamling av data med Universal Analytics på flera enheter måste du välja bort alla system du använder.

För mer information om Google Analytics, använd användarvillkoren och dataskyddet genom att klicka på: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

10.    Siteimprove

GF-webbplatserna använder Siteimprove, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Siteimprove Inc., ett företag beläget i Danmark, https://siteimprove.com/ ("Siteimprove"). Siteimprove använder cookies för att analysera användningen av webbplatser. Informationen som genereras av cookien överförs till en Siteimprove-server och lagras där. Siteimprove kan samla in statistik om webbplatsanvändning, till exempel när en besökare senast besökte webbplatsen eller spåra sekvensen av sidor en besökare tittar på under sitt besök. Denna information används sedan för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och göra det möjligt för besökare att hitta relevant information snabbare. Siteimprove cookies innehåller ett slumpmässigt genererat ID som används för att känna igen webbläsaren när en besökare besöker en sida. Kakan innehåller ingen personlig information och används endast för webbanalys. Vi vill påpeka att Siteimprove på dessa GF-webbplatser har utvidgats till att omfatta IP-anonymisering för att säkerställa anonym samling av IP-adresser (sk IP-maskering).

För mer information om Siteimprove, användarvillkor och dataskydd, klicka på: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

 

11.    Sociala Media Plugins

GF kan använda sociala medier plugins (t.ex. Facebook, Twitter, Google+ eller LinkedIn), som kan identifieras med respektive delknappar. Sådana sociala medier plugins tillåter användare av dessa sociala medier plattformar att posta länkar till GF webbplatser på deras sociala medier profil, bokmärke dem eller dela dem med sina sociala medier kontakter.

Om du använder sociala media plugins skickar du identifierbar information till respektive sociala medieplattform. Eventuella kommentarer eller aktiviteter som härrör från personer som använder sociala media-plugins är inte kontrollerade eller godkända av GF och GF ska inte vara ansvariga eller ansvariga för sådana. Personer som delar GFs innehåll via plugins för sociala medier har inte behörighet att prata för eller att representera GF.

Denna policy är inte tillämplig på någon länkad, icke-GF-webbplats. När du öppnar en länk till andra webbplatser bör du läsa sekretesspolicyerna för webbplatsen i fråga. Behandlingen av dina personuppgifter ligger under ansvaret för respektive socialmediaoperatör och sker enligt dess dataskyddsregler. GF mottar inte någon information om dig från sådana operatörer.

 

12.    Ändringar av denna policy

Denna sekretesspolicy kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande.

10/2018

sv_SESvenska
en_USEnglish fr_FRFrançais de_DEDeutsch it_ITItaliano da_DKDansk nl_NLNederlands sv_SESvenska